อัตราเบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำหรับการประกันรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ที่มีวันเริ่มคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป
 ลำดับ  ประเภทและขนาดรถยนต์  การใช้รถยนต์
รหัส ส่วนบุคคล (บาท/ปี) รหัส รับจ้าง/ให้เช่า (บาท/ปี)
เบี้ยประกัน ภาษี 7% อากร เบี้ยรวม เบี้ยประกัน ภาษี 7% อากร เบี้ยรวม
1
 
 
รถจักรยานยนต์ 1.30   3.30  
1.1 ไม่เกิน 75 ซีซี A 150.00 10.57 1.00 161.57 A 150.00 10.57 1.00 161.57
1.2 เกิน 75 - 125 ซีซี B 300.00 21.14 2.00 323.14 B 350.00 24.64 2.00 376.64
1.3 เกิน 125 - 150 ซีซี C 400.00 28.14 2.00 430.14 C 400.00 28.14 2.00 430.14
1.4 เกิน 150 ซีซี D 600.00 42.21 3.00 645.21 D 600.00 42.21 3.00 645.21
2
 
รถสามล้อเครื่อง 1.70   3.70  
2.1 ในเขตกรุงเทพฯ A 720.00 50.61 3.00 773.61 A 1,440.00 101.22 6.00 1,547.22
2.2 นอกเขตกรุงเทพฯ B 400.00 28.14 2.00 430.14 B 400.00 28.14 2.00 430.14
3 รถยนต์สามล้อที่แปรสภาพมาจาก
รถจักรยานยนต์ (สกายแลป)
1.71 400.00 28.14 2.00 430.14 3.71 400.00 28.14 2.00 430.14
4
 
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน 1.10 600.00 42.21 3.00 645.21 3.10 1,900.00 133.56 8.00 2,041.56
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คนขับด้วยพลังงานไฟฟ้า 1.10E 600.00 42.21 3.00 645.21 3.10E 1,900.00 133.56 8.00 2,041.56
5
 
 
 
 
 
รถยนต์นั่งโดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง 1.20   3.20  
5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง A 1,100.00 77.35 5.00 1,182.35 A 2,320.00 163.10 10.00 2,493.10
5.2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง B 2,050.00 144.13 9.00 2,203.13 B 3,480.00 244.58 14.00 3,738.58
5.3 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง C 3,200.00 224.91 13.00 3,437.91 C 6,660.00 468.09 27.00 7,155.09
5.4 เกิน 40 ที่นั่ง D 3,740.00 262.85 15.00 4,017.85 D 7,520.00 528.57 31.00 8,079.57
รถยนต์โดยสารหมวด 4
(วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด)
 
 
 
3.20  
5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง E 1,580.00 111.09 7.00 1,698.09
5.6 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง F 2,260.00 158.90 10.00 2,428.90
5.7 ไม่เกิน 40 ที่นั่ง G 3,810.00 267.82 16.00 4,093.82
5.8 เกิน 40 ที่นั่ง H 4,630.00 325.43 19.00 4,974.43
6
 
 
รถยนต์บรรทุกขนาดน้ำหนักรวม 1.40   3.40  
6.1 ไม่เกิน 3 ตัน A 900.00 63.28 4.00 967.28 A 1,760.00 123.76 8.00 1,891.76
6.2 ไม่เกิน 6 ตัน B 1,220.00 85.75 5.00 1,310.75 B 1,830.00 128.66 8.00 1,966.66
6.3 ไม่เกิน 12 ตัน C 1,310.00 92.12 6.00 1,408.12 C 1,980.00 139.16 8.00 2,127.16
6.4 เกิน 12 ตัน D 1,700.00 119.49 7.00 1,826.49 D 2,530.00 177.87 11.00 2,718.87
7
 
รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊ส
หรือกรดขนาดน้ำหนักรวม
1.42         3.42        
7.1 ไม่เกิน 12 ตัน A 1,680.00 118.09 7.00 1,805.09 A 1,980.00 139.16 8.00 2,127.16
7.2 เกิน 12 ตัน B 2,320.00 163.10 10.00 2,493.10 B 3,060.00 215.11 13.00 3,288.11
8 หัวลากจูง 1.50 2,370.00 166.60 10.00 2,546.60 3.50 3,160.00 222.11 13.00 3,395.11
9 รถพ่วง 1.60 600.00 42.21 3.00 645.21 3.60 600.00 42.21 3.00 645.21
10 รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์)   4.01 1,530.00 107.59 7.00 1,644.59
11 รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายด้วยรถยนต์   4.06 90.00 6.37 1.00 97.37
12 รถยนต์ประเภทอื่น ๆ   4.07 770.00 54.18 4.00 828.18
 

kissสนใจสั่งซื้อ Click