โรงพยาบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ที่ตั้ง

อำเภอ

จังหวัด

1

ขอนแก่นราม

193 ม.- ซ.- ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง
Tel: 043-3338009ต่อ2501    

เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

2

ราชพฤกษ์

150/18 ม.7 ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: 043-333555-62    

เมืองขอนแก่น

ขอนแก่น

3

ชัยภูมิ-ราม

290/42 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ในเมือง
Tel: 044-836888    

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

4

ชัยภูมิรวมแพทย์

915 ม.- ซ.- ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง
Tel: 044-813222    

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

5

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา จำกัด

1308/9 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: น.ส.ธนภรณ์ ขอนพุดซา    

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

6

ป.แพทย์ นครราชสีมา

45-53 ม.- ซ.- ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง
Tel: 0-4423-0530-3 ต่อ 1105    

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

7

เซนต์เมรี

307 ม.- ซ.- ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
Tel: 044-26-1261ต่อ710    

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

8

เอกชนบุรีรัมย์

197 ม.2 ซ.- ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.ชุมเห็ด
Tel: 0-4461-4100 ต่อ2236    

เมืองบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

9

บริษัท โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม จำกัด

1113/235 ม.- ซ.- ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด
Tel: 043-723669    

เมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม

10

มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

87 ม.- ซ.- ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง
Tel: 042-600301-5 ต่อ 116    

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

11

นายแพทย์หาญ

160-164 ม.- ซ.- ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง
Tel: 045-711020    

เมืองยโสธร

ยโสธร

12

ยโสธรรวมแพทย์

29 ม.- ซ.- ถ.มงคลบูรพา ต.ในเมือง
Tel: 045-712141-2    

เมืองยโสธร

ยโสธร

13

กรุงเทพจุรีเวช อ.เมือง ถ.แจ้งสนิท

368 ม.- ซ.- ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
Tel: 043527111-8639,8119    

เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

14

ร้อยเอ็ด-ธนบุรี์

166 ม.- ซ.- ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง
Tel: 043-527191    

เมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

15

เมืองเลยราม

546 ม.1 ซ.- ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน
Tel: 0-4283-3400ต่อ3007    

เมืองเลย

เลย

16

ประชารักษ์

872 ม.- ซ.- ถ.อุบล ต.เมืองใต้
Tel: 045-631313-4    

เมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

17

รักษ์สกล

1446/47 ม. - ซ. - ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม
Tel: 042-712800    

เมืองสกลนคร

สกลนคร

18

รวมแพทย์ สุรินทร์

312/1 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง
Tel: 044515700-1ต่อ223    

เมืองสุรินทร์

สุรินทร์

19

รวมแพทย์หนองคาย

710 ม.- ซ.พรหมดำริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
Tel: 042-421412-4    

เมืองหนองคาย

หนองคาย

20

หนองคายวัฒนา(เก่า30)

1159/4 ม.2 ซ.- ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง
Tel: 0 4246 5201 ถึง 8    

เมืองหนองคาย

หนองคาย

21

วีรพลการแพทย์

12 ม.15 ซ.- ถ.วิจารณืรังสรรค์ ต.หนองบัว
Tel: (042)312344-6    

เมือง

หนองบัวลำภู

22

กรุงเทพอุดร

111 ม.- ซ.- ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง
Tel: 042-343-111ต่อ1100,3000    

เมือง

อุดรธานี

23

ชัยเกษมการแพทย์

136/14-15 ม.- ซ.- ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง
Tel: 042-243385-6    

เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

24

นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

70/7-8 ม.- ซ.- ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง
Tel: 042-325999    

เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

25

เอกอุดร

555/5 ม.- ซ.- ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง
Tel: 042-342555 ต่อ 1226    

เมืองอุดรธานี

อุดรธานี

26

ราชเวชอุบลราชธานี

999 ม.0 ซ.0 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
Tel: 045-280040-50    

เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

27

อุบลรักษ์ธนบุรี

46/4 ม.- ซ.- ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง
Tel: 045 - 260300 ต่อ 127    

เมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี