โรงพยาบาล ภาคเหนือ

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาล

ที่ตั้ง

อำเภอ

จังหวัด

1

เอกชนเมืองกำแพง

678/7 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
Tel: 055-716702-4    

เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

2

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

111/5 ม.13 ซ.- ถ.เอเชีย ต.สันทราย
Tel: 053910999    

เมืองเชียงราย

เชียงราย

3

โอเวอร์บรุ๊ค

17 ม.- ซ.- ถ.สิงหไคล ต.เวียง
Tel: 0-5371-1366 ต่อ 3131-2    

เมืองเชียงราย

เชียงราย

4

ราชเวชเชียงใหม่

316/1 ม.- ซ.- ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ
Tel: 0-5380-1999 ต่อ 146    

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

5

เชียงใหม่ราม

8 ม.. ซ.. ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ
Tel: 053-222239    

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

6

เชียงใหม่ใกล้หมอ

157/16-19 ม.1 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด
Tel: 053-200002 ต่อ 706    

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

7

เซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล

186/2 ม.- ซ.- ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
Tel: 053-819333 ต่อ 204    

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

8

เซ็นส์ปีเตอร์

150 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ช้างเผือก
Tel: 053-225011-7    

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

9

แมคคอร์มิค

133 ม.0 ซ.0 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ
Tel: 053-921777ต่อ1343    

เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

10

แม่สอดราม(พะวอ)

3 / 24 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด
Tel: 055-533912-4 , 055-544397-8    

แม่สอด

ตาก

11

รวมแพทย์ นครสวรรค์

276,276/2 ม.- ซ.- ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-223600 ต่อ 236    

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

12

รัตนเวช นครสวรรค์

62 ม.- ซ.- ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ
Tel: 056-212212-3    

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

13

ศรีสวรรค์

ง.33/64 ม.- ซ.- ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ
Tel: 09-6429920    

เมืองนครสวรรค์

นครสวรรค์

14

พะเยาราม

660 ม.3 ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.ท่าวังทอง
Tel: 0-5441-1111    

เมืองพะเยา

พะเยา

15

ทัศนเวช

28/18 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง
Tel: 056-615293-4    

เมืองพิจิตร

พิจิตร

16

สหเวชพิจิตร

2/158 ม.- ซ.- ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง
Tel: 056-612791    

เมืองพิจิตร

พิจิตร

17

พิษณุเวช

211 ม.- ซ.- ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง
Tel: 055-909000    

เมือง

พิษณุโลก

18

รวมแพทย์พิษณุโลก

224/30 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง
Tel: 055219307    

เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

19

อินเตอร์เวชการ

262/55 ม.- ซ.- ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง
Tel: 055-218777 ต่อ119    

เมืองพิษณุโลก

พิษณุโลก

20

เมืองเพชร

9 ม.- ซ.- ถ.เพชรรัตน์ ต.ในเมือง
Tel: 056-748030    

เมืองเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

21

แพร่คริสเตียน

7 ม.- ซ.- ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง
Tel: 054-511017 ต่อ 2158    

เมืองแพร่

แพร่

22

เขลางค์นคร

79/12 ม.- ซ.- ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก
Tel: 054 25100 ต่อ 3017    

เมืองลำปาง

ลำปาง

23

ศิริเวชลำพูน

715 ม.- ซ.- ถ.- ต.เวียงยอง
Tel: 053-537597    

เมืองลำพูน

ลำพูน

24

หริภุญชัยฯ

109 ม.4 ซ.- ถ.สันป่าฝ้าย-บ้านธิ ต.บ้านกลาง
Tel: 053-581600-4 ต่อ 1110    

เมืองลำพูน

ลำพูน

25

รวมแพทย์สุโขทัย

151 ม.1 ซ.- ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย
Tel: 055-612189-90 ต่อ 100    

เมืองสุโขทัย

สุโขทัย